Analog kommersiell radio

Idag finns 99 sändningstillstånd för analog kommersiell radio. 85 tillstånd har meddelats enligt äldre regler och 14 tillstånd enligt den nya radio- och tv-lagen som började gälla i augusti 2010.

Enligt de nya reglerna får den sökande tillstånd i ett område som har finansiella och tekniska förutsättningar att sända och som lämnar det högsta anbudet.

I december 2010 meddelade vi fjorton nya tillstånd. Tillsammans med Post- och telestyrelsen tog vi fram nya sändningsområden inför tillståndsomgången. Områdena är fördelade över hela landet.

De nya tillstånden gäller till och med den 31 juli 2018.

Tillstånd meddelade före 1 augusti 2010 (äldre tillstånd)

Före 1 augusti 2010 meddelade dåvarande Radio- och TV-verket tillstånd att sända lokalradio. 77 av dessa tillstånd fördelades genom auktion (före 1 juli 2001). Åtta tillstånd fördelades efter en så kallad skönhetstävling där den radiostation som åtog sig att sända mest eget och lokalt materiel fick tillståndet (efter 1 juli 2001). Reglerna om att sända eget och lokalt material upphörde att gälla med den nya radio- och tv-lagen.

De äldre tillstånden gäller till den 1 augusti 2018.

Sändningsrätten förlängdes utan särskild ansökan med stöd av radio- och tv-lagens övergångsbestämmelser p. 6.

Sändningsavgift

För de fjorton tillstånd som fördelades genom det nya anbudsförfarandet betalade tillståndshavarna en engångsavgift som tillsammans uppgick till drygt 60 miljoner kronor.

Koncessionsavgifterna för de äldre tillstånden finns kvar enligt den tidigare lokalradiolagen och koncessionsavgiftslagen. För år 2015 är avgiften mellan cirka 60 500 och 2,9 miljoner kronor för tillstånd meddelade före 1 juli 2001. För tillstånd meddelade efter den 1 juli 2001 är avgiften 47 000 kronor.

Innehållsregler

Alla som sänder radio måste följa reglerna i radio- och tv-lagen, exempelvis om reklam och sponsring.

Överlåtelse av tillstånd

Ett tillstånd att sända analog kommersiell radio kan överlåtas om Myndigheten för radio och tv medger det. Om den som vill ta över tillståndet redan har ett tillstånd inom sändningsområdet får överlåtelsen bara medges om det finns särskilda skäl.

Senast uppdaterad 2014-12-12